نمایندگی های فروش

شرایط اخذ نمایندگی فروش

به منظور اخذ نمایندگی فروش محصولات شرکت کارنو فرم های زیر را دانلود کنید و پس از پر کردن و

تائید نظامنامه و قرارداد، فرم های مربوطه را به آدرس info@karno.co

ایمیل کنید.