شرایط اخذ نمایندگی فروش

به منظور اخذ نمایندگی فروش محصولات شرکت کارنو فرم های زیر را دانلود کنید و پس از پر کردن و

تائید نظامنامه و قرارداد، فرم های مربوطه را به آدرس info@karno.co

ایمیل کنید.


 توجه: 

 مبلمان اداری کارنو در شهر تبریز دارای نمایندگی نمی باشد. در معاملات خود دقت فرمائید.


نمایندگی بجنورد

خراسان شمالی، بجنورد، بلوار استقلال جنوبی، نبش

استقلال 10، آقای شهیدی

50-52 00 26 32 (9858+)

515 42 98 0915


نمایندگی قزوین

خیابان فلسطین، بین چهار راه محمد رسول اله و پادگان

نبش کوچه شهید گاوازانی، فروشگاه کارنو، آقای ملایی

511 53 33 (98281+)

004 64 33 (98281+)


نمایندگی یزد

خیابان سعادت، بلوار استقلال

414 41 52 (98351+)